Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCIINFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi również wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-103), ul. Tylne Chwaliszewo 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 725227, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781436278 (dalej jako Administrator, Kancelaria lub BSSK).

Kancelaria zapewnia, że jej nadrzędnym celem jest zapewnienie użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom stawianym przez obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy  RODO oraz przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Kancelaria dba o to by dane były przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

Każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze strony akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSSK jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług BSSK, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.bssk.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu wykonywania umów zawieranych przez BSSK z klientami, współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z BSSK (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z BSSK (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BSSK (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  BSSK jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt. 1)-6) i pkt. 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e-mail: kancelaria@bssk.pl lub adres Administratora.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z BSSK, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu BSSK na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie BSSK oraz na terenie biur BSSK w innych miastach Polski. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE BSSK zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

BSSK, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami BSSK.

Brak profilowania

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-103), ul. Tylne Chwaliszewo 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 725227, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781436278.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,
 • dostosowania komunikatów marketingowych do użytkowników.
 1. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem reklamodawców oraz partnerów.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies w każdym czasie między innymi z uwagi na zmiany techniczne strony, nowe funkcjonalności, itp. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies odnoszą skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. O zmianie Polityki Prywatności i Polityki Cookies Administrator będzie każdorazowo informował na stronie internetowej.